Overhandiging petitie

Vrijdag 10 december hebben we de petitie voor behoud van het Sterrebos aangeboden aan gouverneur Emile Roemer. Ook de heer Sef van Montfort, CCO van VDL Nedcar, heeft een exemplaar in ontvangst genomen.

“Wij verzoeken zowel de Provincie Limburg als VDL Nedcar dringend de uitbreidingsplannen te heroverwegen en te kijken naar andere mogelijkheden met behoud van natuur, biodiversiteit en leefbaarheid in onze regio. Met het overhandigen van de petitie willen we dit verzoek kracht bij zetten.

De petitie is door 1.646 mensen ondertekend. Uit de commentaren die de mensen bij de petitie hebben achtergelaten blijkt dat er veel onbegrip voor en boosheid over deze onomkeerbare beslissing is. Mensen zijn boos dat natuur in Nederland beetje bij beetje verdwijnt en plaatsmaakt voor beton, blokkendozen, industrie en asfalt.

Overal in ons land zijn er plannen en initiatieven om bomen aan te planten met het oog op klimaatadaptatie en het vastleggen van de CO2-uitstoot. In dat licht bezien valt het kappen van een eeuwenoud bos met een enorme historische en ecologische waarde niet uit te leggen.”

Ook Van Montfort kreeg gelegenheid zijn zegje te doen namens VDL Nedcar. Uit zijn woorden werd eens te meer duidelijk dat VDL Nedcar gewoon op de oude, fossiele en doodlopende weg door zal blijven gaan. Een gemiste kans, want het is juist NU het moment om een omschakeling te maken in denken en productie. Een eerlijke transitie voor werknemers naar duurzame banen binnen VDL Nedcar of daarbuiten.

Van Montfort haalde aan dat VDL Nedcar zich juist erg bezig houdt met natuur en biodiversiteit. Om dat te benadrukken kregen we een potje honing van eigen terrein, want ‘oh, oh, oh, wat zijn wij toch duurzaam’. Een zoethoudertje, dat wij echter niet voor zoete koek zullen slikken. Het Sterrebos moet blijven!

(english)

Friday, December 10th, we presented the petition for the preservation of the Sterrebos to Governor Emile Roemer. Mr Sef van Montfort, CCO of VDL Nedcar, also received a copy.

“We urge both the Province of Limburg and VDL Nedcar to reconsider their expansion plans and to look for other possibilities to preserve nature, biodiversity and quality of life in our region. By handing over the petition, we want to reinforce this request.

The petition has been signed by 1,646 people. The comments people left on the petition show that there is a lot of incomprehension for and anger about this irreversible decision. People are angry that nature in the Netherlands is disappearing bit by bit and is replaced by concrete, blockboxes, industry and asphalt.

Everywhere in our country, there are plans and initiatives to plant trees for the purpose of climate adaptation and CO2 capture. Seen in this light, the cutting down of a centuries-old forest with enormous historical and ecological value is inexplicable.”

Van Montfort was also given the opportunity to have his say on behalf of VDL Nedcar. From what he said it became once more clear that VDL Nedcar will simply continue on the old, fossil-based and dead-end road. A missed opportunity, because NOW is the time to make a transition in thinking and production. A fair transition for employees to sustainable jobs within VDL Nedcar or elsewhere.

Van Montfort pointed out that VDL Nedcar is very much concerned with nature and biodiversity. To emphasize this we were given a small jar of honey from their own grounds, because ‘oh, oh, oh, how sustainable we are’. A sweetener, which we will certainly not swallow.

The Sterrebos must stay!

Photocredits: @Paula Wielders