8 januari: Demonstratie Sittard

Zaterdag 8 januari om 12:00u op het Maaslandpark in Sittard!

Let op! Locatie veranderd. De organisatie verwacht een grote opkomst en heeft daarom het openbare Maaslandpark in Sittard gekozen als de locatie waar sprekers en muziek te horen zijn. Het terrein is ruim genoeg, zodat bezoekers een veilige afstand tot elkaar kunnen bewaren

Red Het Sterrebos heeft samen met omwonenden en diverse andere groepen de krachten gebundeld om op de tweede zaterdag van januari een gezamenlijke demonstratie te organiseren in Sittard.
VDL Nedcar is pro-actief de winterslaap van kwetsbare diersoorten aan het verstoren, omdat met name de beschermde vleermuizen een struikelblok vormen voor het verlenen van de kapvergunning.

We zien dat heel veel mensen in Zuid-Limburg en daarbuiten boos zijn over de gang van zaken. Hierdoor denken wij dat dit het perfecte moment is om zoveel mogelijk publiciteit te genereren bij burgers en in de media. We hopen met deze demonstratie te laten zien waar wij voor strijden en dat we het Sterrebos (of welk bos dan ook) niet zonder slag of stoot op zullen geven.

De ontwikkelingen rond de werkgelegenheid van VDL Nedcar lijken van dag tot dag te veranderen; met Amerikaanse opdrachtgevers die zich terugtrekken en andere Amerikanen die zich lijken aan te bieden. Er is lokaal veel twijfel over de toegezegde baangaranties gezien de robotisering in de auto-industrie. Het aantal werkzoekenden in de regio staat niet in verhouding tot de beloofde werkgelegenheid waar VDL Nedcar mee schermt.
Er is in dit belangenspel sprake van veel greenwashing en windowdressing (je groener/duurzamer voordoen dan je in werkelijkheid bent).
Zo lezen wij op de site van Rivian (een mogelijke nieuwe klant ?):
“We have formed a partnership with The Nature Conservancy to battle climate change and biodiversity loss.” (letterlijk vertaald: We zijn een partnerschap aangegaan met Natuurbescherming om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan.”

Red het Sterrebos roept op om op te komen voor het natuurbehoud en de biodiversiteit in het smalste stukje van onze regio.
We verzamelen bij het station in Sittard en na afloop van de demonstratie is er een programma met diverse sprekers.
Bijgesloten vinden jullie een flyer met een oproep om in jullie netwerken te verspreiden.

Kom massaal, neem je familie, vrienden en buren mee. Maak een protestbord, breng potten en pannen mee om lawaai te maken zodat ze het in Born kunnen horen, verkleed je als vleermuis, vlinder, boom etc.

UPDATE: onze demonstratie gaat gewoon door. Wel nemen we de volgende maatregelen zodat we zo veilig mogelijk samen kunnen komen: we zullen stilstaan en anderhalve meter afstand houden, iedereen wordt gevraagd een mondkapje te dragen en thuis te blijven bij klachten.

(english)

Saturday January 8th at 12:00h on Maaslandpark in Sittard!

Together with local residents and various other groups, Red Het Sterrebos has joined forces to organise a joint demonstration in Sittard on the second Saturday in January.
VDL Nedcar is proactively disturbing the hibernation of vulnerable animal species, because the protected bats in particular are a hindrance to the granting of the felling licence.


We see that many people in the South of Limburg and beyond are angry about the current state of affairs. Therefore we think this is the perfect moment to generate as much publicity as possible amongst citizens and in the media. With this demonstration we hope to show what we are fighting for and that we will not give up the Sterrebos (or any other forest) without a fight.

The developments regarding the jobs at VDL Nedcar seem to change from day to day, with American clients withdrawing and other American contractors appearing to emerge. Locally, there is much doubt about the promised job guarantees given the robotisation in the car industry.The number of job-seekers in the region is not in proportion to the promised jobs VDL Nedcar is displaying.
There is a lot of greenwashing and window-dressing in this game of interests (pretending to be more green/sustainable than you really are).
For example, we read on the site of Rivian (a possible new customer?):
“We have formed a partnership with The Nature Conservancy to battle climate change and biodiversity loss.”

Red het Sterrebos calls for people to stand up for nature conservation and biodiversity in the narrowest part of our region.
We gather at the station in Sittard and after the demonstration there will be various speakers.

Join us in large numbers, bring your family, friends and neighbours. Make a protest sign, bring pots and pans to make noise so they can hear you in the village of Born, dress up as a bat, butterfly, tree, etc.

UPDATE: our demonstration will go on as planned. However, we are taking the following measures so that we can gather as safely as possible: we will stand still and keep one and a half meters distance, everyone is asked to wear a face mask and to stay home in case of symptoms.